מדינת ישראל

הפלא שבעצמאות היהודית המתחדשת מצא את ביטויו גם בסרטים שונים, שהנציחו בצד המאורעות הגדולים גם תופעות מתחומי חיים שונים, גדולים וקטנים. לנוחות המשתמשים, חילקנו את הסרטים הללו לשבע קטגוריות שונות: תקומה וביטחון - עלצה"ל ומלחמות שונות, יישובים כפריים וביטחון - העוסקת בעיקר ביישובי הספר שקבעו במידה רבה את גבולות המדינה החדשה, עלייה וקליטה - על גלי העלייה השונים מראשית ימי המדינה ועד ימינו, ערים - על יישובים עירוניים ותיקים וחדשים בישראל, אמנות - הסוקרת כמה יצירות ויוצרים מעניינים בעולם היצירה הישראלי, ובריאות - הכוללת בעיקר סרטים בהפקת ההסתדרות הרפואית הדסה, על תחום הטיפול הרפואי ומוסדות הרפואה בישראל. 

כללי

תקומה וביטחון

יישובים כפריים וביטחון

עלייה וקליטה

ערים

אמנות

בריאות

דגל ישראל